€ 10,- te besteden bij meer dan 1.000 landelijke locaties!

kg-card

Algemene voorwaarden

Koffie & Gebak B.V. is gevestigd te Rotterdam. Koffiegebak.nl is onderdeel van Koffie & Gebak B.V. te (3051 BP) Rotterdam aan Villapark 1 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 53903617.

Wanneer de consument gebruik maakt van de site www.koffiegebak.nl heeft de consument automatisch te maken met de voorwaarden die Koffie & Gebak B.V. stelt aan het gebruik van de site.

Definities:

Acceptanten: de contractuele wederpartijen van Koffie & Gebak B.V. die de Koffie & Gebak kaart accepteren als betaalmiddel voor maximaal het bedrag dat op de betreffende cadeaukaart is geladen (horecagelegenheden). De acceptanten staan op de website. Het aanbod van de acceptanten kan variëren.

Cadeaukaart: de Koffie & Gebak kaart die wordt uitgegeven door Koffie & Gebak B.V. en die aan de houder ervan het recht geeft het bedrag dat op de cadeaukaart is geladen te besteden bij de daarvoor aangesloten horecagelegenheden.

Consumenten: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Houder: een Consument die ook houder is van de cadeaukaart.

Website: www.koffiegebak.nl

Artikel 1. - Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Koffie & Gebak B.V. betreffende de Cadeaukaart en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en Koffie & Gebak B.V. betreffende de Cadeaukaart.

1.2 De Consument aanvaardt de Algemene Voorwaarden door ontvangst van de Cadeaukaart.

1.3 Indien mogelijk, worden de Algemene Voorwaarden aan de Consument ter hand gesteld voordat de Consument de Cadeaukaart ontvangt. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de Algemene Voorwaarden raadplegen op de Website waarnaar wordt verwezen op de Cadeaukaart.

1.4 De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van de Consument aan de Consument worden toegestuurd.

Artikel 2. - Gebruik van de Cadeaukaart

2.1 Elke Cadeaukaart heeft een unieke (bar)code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. Een Cadeaukaart geeft het recht op het in één keer vrij besteden van het bedrag dat op de Cadeaukaart staat vermeld bij één van de Acceptanten.

2.2 Op het moment dat de Cadeaukaart is verzilverd eindigt de rechtsbetrekking tussen de Houder en Koffie & Gebak B.V. en ontstaat een rechtsbetrekking tussen Acceptant en Houder.

2.3 De Cadeaukaarten zijn niet verhandelbaar.

Artikel 3. - Geldigheid

Op de Cadeaukaart staat de geldigheidsdatum vermeld. Als deze datum is overschreden kan de Cadeaukaart niet meer verzilverd worden. Koffie & Gebak B.V. behoudt zich het recht om voor het verlopen van de Cadeaukaart deze te blokkeren.

Artikel 4. - Prijzen en retour

4.1 De prijs op de Cadeaukaart is in euro’s en geeft uitsluitend recht op het vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat, bij een Acceptant. Op de Cadeaukaart is geen BTW van toepassing.

4.2 De Cadeaukaart dient in één keer te worden verzilverd. Dit kan niet in delen worden gedaan. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Cadeaukaart staat, dan dient de Houder het overige bedrag bij te betalen. Dit kan gedaan worden op één van de manieren die de Acceptant daarvoor beschikbaar stelt.

4.3 Het is niet mogelijk om een Cadeaukaart geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

4.4 Koffie & Gebak B.V. neemt geen Cadeaukaarten retour.

Artikel 5. - Verlies

5.1 De Houder dient zorgvuldig om te gaan met de Cadeaukaart.

5.2 Koffie & Gebak B.V. is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Cadeaukaart waardoor deze niet meer gebruikt kan worden door de (voormalig) Houder.

Artikel 6. - Aansprakelijkheid

6.1 Koffie & Gebak B.V. is tegenover de Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door Koffie & Gebak B.V. onder toepassing van artikel 6:98 van het Burgelijk Wetboek.

6.2 Koffie & Gebak B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot hetgeen dat de Acceptant levert voor de verzilverde Cadeaukaart dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant.

6.3 Koffie & Gebak B.V. verricht inspanningen om actuele en nauwkeurige informatie te verschaffen op de Website en op de Cadeaukaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

6.4 Koffie & Gebak B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de Cadeaukaart en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

6.5 Koffie & Gebak B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Koffie & Gebak B.V.

6.6 Koffie & Gebak B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen op de Website.

6.7 Koffie & Gebak B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en de maximale aansprakelijkheid van Koffie & Gebak B.V. is het bedrag dat de Consument voor de Cadeaukaart in het onderhavige geval heeft betaald.

6.8 Koffie & Gebak B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet tijdig of niet kunnen gebruiken van de Cadeaukaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Cadeaukaart.

Artikel 7. - Fraude

In het geval van bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte, fraude of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder, heeft Koffie & Gebak B.V. het recht om naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van Koffie & Gebak B.V. blijven onverminderd bestaan.

Artikel 8. - Overmacht

In het geval van overmacht heeft Koffie & Gebak B.V. het recht om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige toekomende rechten van Koffie & Gebak B.V. blijven onverminderd bestaan.

Artikel 9. - Klachtenprocedure

Voor vragen en/of klachten over de Cadeaukaart kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Koffie & Gebak B.V. Dit kan via info@heerlijk.nl of 010 - 2110090 (bereikbaar van ma t/m vrij van 09:00 t/m 17:30 uur).

Artikel 10. - Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. - Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van Koffie & Gebak B.V. mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Koffie & Gebak B.V.

Artikel 12. - Slotbepaling

Koffie & Gebak B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.