Algemene Voorwaarden voor acceptanten

ARTIKEL 1 INFORMATIE OVER ONS

De Koffie & Gebak kaart wordt geproduceerd door Coffee & Pie B.V. Je kunt ons als volgt bereiken:

Bereikbaarheid

Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

Telefoon

010 - 204 3024

E-mail

info@koffiegebak.nl

Schrijven

Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht

Bekijken

www.koffiegebak.nl

Ons Kamer van Koophandel nummer is 78479738.

Ons BTW nummer is NL819609717B01.

ARTIKEL 2 DEFINITIES

Acceptant

de contractuele wederpartij van Coffee & Pie B.V. die de Koffie & Gebak Cadeaukaart accepteert als betaalmiddel. Acceptanten staan genoemd op www.Koffie & Gebak Cadeaukaart.nl;

Houder

de consument die beschikt over een (1) of meerdere Koffie & Gebak Cadeaukaart(en);

Koffie & Gebak Cadeaukaart

de kadokaart die uitgegeven wordt door Coffee & Pie B.V. en die aan de houder ervan het recht geeft tegen inwisseling van de Koffie & Gebak Cadeaukaart een bedrag van € 2,50 of € 7,50 per Koffie & Gebak Cadeaukaart te besteden bij een Acceptant;

Inschrijfformulier

het formulier waarmee de Acceptant zich ertoe verbindt om de Koffie & Gebak Cadeaukaart te accepteren als geldig betaalmiddel voor maximaal het bedrag van € 7,50 dat vermeld staat op de Koffie & Gebak Cadeaukaart.

ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Coffee & Pie B.V. betreffende de Koffie & Gebak Cadeaukaart en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen een Acceptant en Coffee & Pie B.V. betreffende de Koffie & Gebak Cadeaukaart.

3.2 Door het ondertekenen van het Inschrijfformulier aanvaardt de Acceptant deze algemene voorwaarden, hierna gezamenlijk te noemen “de Overeenkomst”.

ARTIKEL 4 ONTVANGST EN GEBRUIK

4.1 De Koffie & Gebak Cadeaukaarten worden zowel in de markt gebracht via bedrijven en organisaties die de Koffie & Gebak Cadeaukaart inzetten als marketing incentive, alsook via diverse retailers.

4.2 Een Koffie & Gebak Cadeaukaart die via retailers in de markt wordt gebracht heeft een vaste waarde van € 7,50 (zegge: zeven euro en vijftig eurocent).

4.3 Een Koffie & Gebak Cadeaukaart die in de markt wordt gebracht via bedrijven en organisaties die de Koffie & Gebak Cadeaukaart inzetten als marketing incentive heeft ofwel een vaste waarde van € 2,50 (zegge: twee euro en vijftig eurocent) ofwel een vaste waarde van € 7,50 (zegge: zeven euro en vijftig eurocent).

4.4 Een Koffie & Gebak Cadeaukaart heeft een unieke code en geeft het recht op het in één keer vrij besteden van het bedrag dat vermeld staat op de Koffie & Gebak Cadeaukaart. De Koffie & Gebak Cadeaukaart kan niet in delen worden verzilverd.

4.5 Een Koffie & Gebak Cadeaukaart is vanaf de dag van uitgifte twee (2) jaar geldig tenzij anders vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Koffie & Gebak Cadeaukaart niet meer te verzilveren.

4.6 De Acceptant zal de Koffie & Gebak Cadeaukaart zolang de geldigheidsdatum niet verstreken is op elke dag dat de Acceptant geopend is accepteren als geldig betaalmiddel voor de door de Acceptant aan Houder te leveren producten.

4.7 De Acceptant wordt vermeld op de website van de Koffie & Gebak Cadeaukaart, www.koffiegebak.nl.

4.8 Indien de gezamenlijke verkoopprijs van de door de Houder bij de Acceptant gekochte producten lager is dan de waarde van de Koffie & Gebak Cadeaukaart, kan de consument het resterende saldo niet op een later moment in de tijd besteden. De Koffie & Gebak Cadeaukaart dient overeenkomstig artikel 4.4 in één keer besteed te worden bij de Acceptant.

4.9 Indien de verkoopprijs van de door de Houder bij de Acceptant gekochte producten hoger is dan het saldo van de Koffie & Gebak Cadeaukaart, dient de consument het resterende verschuldigde bedrag te voldoen op een van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor ter beschikking stelt.

4.10 De Koffie & Gebak Cadeaukaart is niet geldig i.c.m. andere (kortings)acties en/of aanbiedingen tenzij de Acceptant anders aangeeft.

4.11 De Acceptant is jegens de Houder gehouden het door de Houder gekozen ijs op deugdelijke wijze te leveren. Het leveren van het ijs is geheel voor rekening en risico van de Acceptant.

4.12 Onmiddellijk nadat de Koffie & Gebak Cadeaukaart is besteed, eindigt de rechtsbetrekking tussen de Houder en Coffee & Pie B.V. en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant.

4.13 De Koffie & Gebak Cadeaukaarten zijn niet verhandelbaar noch verzilverbaar in contanten.

ARTIKEL 5 TECHNISCHE AFHANDELING

5.1 De Acceptant rekent de door de Houder van een Koffie & Gebak Cadeaukaart gekochte producten af middels een smartphone met de Scan’r App van Intersolve Technologies B.V., hierna te noemen “Intersolve”. Indien gewenst kan door Intersolve een koppeling met de betaalterminal gerealiseerd worden.

ARTIKEL 6 FINANCIELE AFHANDELING

6.1 Aan deelname zijn geen administratiekosten, abonnementskosten of andere kosten verbonden.

6.2 De Acceptant is BTW-plichtig voor de middels de Koffie & Gebak Cadeaukaart bij de Acceptant bestede bedragen.

6.3 De Acceptant krijgt 75% (zegge: vijfenzeventig procent) vergoed van de waarde van de bij de Acceptant verzilverde Koffie & Gebak Cadeaukaart. De Koffie & Gebak Cadeaukaart heeft een waarde van € 2,50 (zegge: twee euro en vijftig eurocent) of € 7,50 (zegge: zeven euro en vijftig eurocent).

De totale handlingskosten bedragen 25% (zegge: vijfentwintig procent) van de waarde van de bij de Acceptant verzilverde Koffie & Gebak Cadeaukaart. Op deze handlingskosten is 21% (zegge: eenentwintig procent) BTW van toepassing hetgeen aan de Acceptant in rekening wordt gebracht.

Het aan Acceptant uit te keren bedrag bedraagt derhalve 75% (zegge: vijfenzeventig procent) van de waarde van de bij de Acceptant verzilverde Koffie & Gebak Cadeaukaart minus 21% (zegge: eenentwintig procent) BTW op de totale handlingkosten.

De door Coffee & Pie B.V. in rekening gebrachte BTW verwerkt de Acceptant in zijn BTW aangifte als voorbelasting, zoals gebruikelijk bij inkomende facturen. Hierdoor bedraagt de totale vergoeding 75% (zegge: vijfenzeventig procent) van de waarde van de bij de Acceptant verzilverde Koffie & Gebak Cadeaukaart.

6.4 Coffee & Pie B.V. en de Acceptant komen hierbij overeen dat het systeem van Intersolve de grondslag is voor de facturatie. Coffee & Pie B.V. betaalt de in artikel 6.3 gedefinieerde vergoeding uitsluitend voor een Koffie & Gebak Cadeaukaart die als “uitgegeven” en als “verzilverd” geregistreerd staat in het systeem van Intersolve.

6.5 Intersolve verstuurt namens Coffee & Pie B.V. maandelijks een creditfactuur aan de Acceptant voor alle Koffie & Gebak Cadeaukaarten die in de voorafgaande maand door de Acceptant zijn verzilverd. Intersolve behoudt zich het recht voor deze creditfactuur desgewenst op wekelijkse in plaats van maandelijks basis te versturen.

6.6 Facturen worden binnen dertig (30) dagen na datumstelling betaald.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Coffee & Pie B.V. accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

ARTIKEL 8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Coffee & Pie B.V. is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten (patenten, merken, copyright, design, etc.) in relatie tot de Koffie & Gebak Cadeaukaart.

8.2 De Acceptant heeft niet het recht om intellectuele eigendomsrechten van

Coffee & Pie B.V. te gebruiken anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van Coffee & Pie B.V.

8.3 Hierbij verleent de Acceptant aan Coffee & Pie B.V. het recht om de gegevens van de Acceptant inclusief beeldmateriaal en merken en logo’s te publiceren (bijv. voor reclamedoeleinden).

ARTIKEL 9 DUUR EN BEEINDIGING

9.1 De Overeenkomst heeft een onbeperkte looptijd. Acceptant of Coffee & Pie B.V. kunnen op ieder gewenst moment zonder opgave van reden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden tegen het einde van de kalendermaand, de Overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder dat er sprake is van wederzijdse verplichtingen anders dan de verplichting zoals gedefinieerd in artikel 10.3.

9.2 Ieder van Coffee & Pie B.V. en de Acceptant is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te beëindigen indien:

De andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of haar

faillissement in rechte is aangevraagd;

De rechtspersoon, waarin de onderneming van de andere partij wordt

gedreven, wordt geliquideerd of gefuseerd of gesplitst of de onderneming van de andere partij wordt beëindigd.

9.3 Indien de Overeenkomst rechtsgeldig beëindigd wordt, zal de Acceptant nog gedurende een (1) jaar na de datum waarop die beëindiging een feit is de Koffie & Gebak Cadeaukaart als geldig betaalmiddel accepteren, indien Coffee & Pie B.V. dit wenst.

ARTIKEL 10 VRIJWARING

10.1 De Acceptant vrijwaart Coffee & Pie B.V. tegen alle vorderingen van derden (waaronder begrepen de Houder) ter zake of in verband met (i) niet-nakoming van de Acceptant van deze algemene voorwaarden; (ii) schending van de wet door de Acceptant; (iii) schending van een recht van een derde door de Acceptant; en (iv) grove nalatigheid of fraude aan de zijde van de Acceptant.

ARTIKEL 11 OVERIG

11.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de algemene voorwaarden voor het overige in stand. Coffee & Pie B.V. zal dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die Coffee & Pie B.V. met de algemene voorwaarden heeft het dichtst benadert.

11.3 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de rechtsbetrekking tussen de Acceptant en Coffee & Pie B.V. in relatie tot de Koffie & Gebak Cadeaukaart zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

11.4 Coffee & Pie B.V. is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. Coffee & Pie B.V. zal de Acceptant hierover informeren of in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen.e Acceptant hierover informeren of in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen.